Tag-arkiv: ulveflok

De værste myter om hundeopdragelse

I samarbejde med Dyrefondet er jeg i gang med at få aflivet de værste myter om hunde, adfærd og opdragelse. Det er ikke nemt, for der er en masse myter IMG_1296som sidder så indgroet i os at vi ikke engang tænker over hvad vi gør. Myterne er med til at skabe flere konflikter, øge angst/frygt og derved også aggressivitet. Myterne ødelægger vores mulighed for en positiv relation og skaber unødvendig stress hos både dig og din hund.

Følg med i Dyrfondets blad eller på deres hjemmeside www.dyrefondet.dk bladet udkommer seks gange om året.
I forvejen har jeg fået aflivet seks af de værste myter og jeg er i skrivende stund i gang med den syvende. Myteaflivningen har vakt stor opsigt på sociale medier og sidste myte blev læst af 150.000, har du ikke læst dem, så fortvivl ikke, du får dem også her 🙂

Myte 1
En flok er hierarkisk opbygget, og derfor skal du hele tiden være dominant og vise, at du er lederen, eller?

Dette er en af de myter som har været mest ødelæggende for hund-menneske relationen igennem tiderne. Denne myte har igangsat en lavine af sub-myter og skabt et næsten kronisk lederskabs- eller Alfa-syndrom!

Når vi googler emnet hundeadfærd, møder vores nabo (som har haft hund i 20 år) eller besøger den lokale dyrlæge, vil dette emne altid blive bragt på banen. 80% af alle de svar vi får når vi henvender os til andre omkring problemer med hundens adfærd, får vi af vide at årsagen skal findes i vores dårlige lederskab. Der er enda skrevet utallige bøger omkring dette emne og den dag idag er der stadig hundetrænere som fastholder dette i deres træningsform og rådgivning.

Du har sikkert hørt mange sige:
* en flokleder spiser altid først
* din hund må ikke gå foran dig, så vil den overtage magten
* din hund må ikke sidde på dig, det betyder at den vil være Alfa
* du må ikke hilse på din hund når du kommer hjem, det gør en flokleder aldrig for at vise sin status
* du hund må aldrig selv tage initiativ, for så vil den bare have mere magt

Der er utallige og mange værre eksempler på disse sub-myter som alle stammer fra uddaterede studier om social rangorden og hierarkisk flokstruktur.

Får du problemer med din hunds adfærd, kan du nemt få det abstrakte svar;  du er ikke en “Alfa”, du udviser et dårligt lederskab og er ikke dominant nok.

Selve dominans-princippet som en social rangorden blev først påvist af den norske dyrepsykolog T. Schjelderup-Ebbe (1894-1976) hos høns, hvor de individer der står højest i hakkeorden, hakker på dem på de lavere trin. Under 30-, 40- og 50-erne publiceredes mængder af tidsskrifter fra forskellige etologer der understøttede denne påstand. Men allerede i starten af 60-erne blev der sat kraftigt spørgsmålstegn ved disse studier. Man havde nemlig glemt den allervigtigste faktor i disse studier – at de alle var foretaget på dyr i fangenskab!

Dominans er desværre ofte blevet associeret med begrebet lederskab, og dette har haft en katastrofal udvikling på hvordan vi “opdrager” eller opfører os overfor vores hunde, og stadig har den dag i dag.

I ordet “Alfa” ligger der en association med at skulle konkurrere, være den som altid bør vinde og bestemme. Dog viser studierne igennem de sidste 40 år at ulve opnår den position de har i deres flok ganske simpelt ved at parre sig og få hvalpe. Dette er deres flok. Med andre ord så fungerer deres sociale strukturer på lige fod med vores egne. Vi finder en partner, forplanter os og får børn. Børn som vi er forældre for, denne forældrerolle i sig selv gør os naturligt til “familie-overhoved”.

Allerede i 1963 skrev den amerikanske etolog Thelma Rowell en videnskabelig artikel hvor hun fandt meget få tegn på at vildtlevende rhesus-aber havde nogle former for rangordnings-system. Hun sammenlignende de fritlevende aber med aber i dyreparker og kunne konstatere at fangenskab derimod førte til et veludviklet hierarki. Endvidere mente hun at det ikke var sådan at det var de dominante dyr der sørgede for at opretholde rangorden, men de subdominante (laverestående individer). Det gjorde de ved at aktivt undgå at konfronteres med de dominante dyr. Dette beskrev hun som et sygdomssymptom, et tegn på at flokken ikke lever i naturlig harmoni. Denne tilstand hos de subdominante dyr resulterede bl.a i langvarig stress, mavesår og binyreforstørrelser.

En ulveflok i dens naturlige omgivelser og i frihed er ikke hierarkisk opbygget, den er mobil og fungerer som en helt almindelige familie. Hvor de voksne individer fordeler aktiviteterne i gruppen, og hvor mor-ulv har mere at sige omkring ulveunge-pleje og forsvar af de små, og hvor far-ulv har mere at sige i forhold til mad, proviantering og den opgave der ligger i at finde maden. Men alle har noget at sige, alle individer har deres ansvarsområde eller poster.

Hvad betyder alt dette i relationen mellem dig og din hund?

Vi skal revurdere den rolle vi har og fokusere mere på et gensidigt samarbejde. Vi vil i kraft af vores position, naturligt have den mest ansvarsfulde rolle. Vi har derfor behov for at finde nogle nye termer som bygger på tillid og respekt. For at din hund kan trives er det vigtigt at den er med i en dynamisk og mobil flok. Det er ikke anderledes som for dig og mig. Vi har alle behov for at føle at vi er med til noget og har et ansvarsområde.

* Det har ingen betydning om du spiser før eller efter din hund. Men hunde er sociale væsener og vil meget gerne spise når du spiser. Dog kan det være bekvemt for os at tilberede hundens mad før eller efter vores eget måltid. Det påvirker dog hverken positivt eller negativt på den sociale struktur.

* Det er et tegn på tillid og samhørighed at din hund vil sætte sig ved eller på dig. Hunde er som os sociale væsener der kan lide at være tæt og i berøring.

* Det er frustrerende og skaber stress at ikke blive hilst på når du kommer hjem. Videnskabelige undersøgelser viser at frustrationen og stress øges hos
hunde når vi undgår at hilse på dem ved hjemkomst.

* Hvis din din hund aldrig må tage initiativet til noget, så vil den få dårlig selvtillid og det øger stress samt adfærdsproblemer.

* Det har ingen betydning om din hund går bagved eller foran dig på gåturen. Så længe I går i harmoni og nyder gåturen. Hvis din hund trækker i linen, kan nemt kan afhjælpes med positive træningsmetoder.

Det der betyder noget i jeres relation, er at du og din hund har et godt samarbejde, at din hund har tillid til dig, føler glæde og at I trives i hinandens selskab. De ting du ønsker at lære din hund kan du træne selv eller få hjælp til af hundetrænere og adfærdsbehandlere der arbejder med positive træningsmetoder.

Kontakt altid en prof. adfærdsbehandler for årsagsbehandling og positiv træning af din hund.

Artiklen må ikke kopieres eller viderebringes på anden vis uden forhåndstilladelse af forfatteren. Den er beskyttet af Lov om Ophavsret.
Du er dog velkommen at linke til artiklen.

Læs artiklen på Dyrefondet her

Copyright DogWise v/Betina Sabinsky 2015

Kilder:
Den store danske – T. Schjelderup-Ebbe (1894-1976)
L. David Meech, biolog og ulveforsker –  Alpha Status, Dominance, and division of Labor in Wolf Packs
Per Jensen Proffessor i etologi – den missforståede dominans
Therese Rehn – Dogs’ endocrine and behavioural responses at reunion are affected by how the human initiates contact. Physiology & Behavior, 124: 45-53.
Thelma Rowell – The social behaviour of monkeys 1974

myter om lederskab

Dagligt sker det, at hundens adfærd i mange af hverdagens situationer, bliver fortolket forkert, og derved håndteret forkert. Populære udtryk som “dominans”, “rangorden”, “lederskab” og “alpharolle”, bliver brugt i situationer hvor årsagen er relateret til en psykisk eller fysisk tilstand.  Situationer hvor uønsket adfærd er begyndt at blive problematisk i dagligdagen, og hvor velmenende naboer, kollegaer eller sågar instruktører i den lokale hundeklub, har fortalt os at vores hunde nu er ved at tage magten fra os. Dette “trigger” noget i os, og bringer følelser i kog, og man “skruer bissen” på. For det sidste vi ønsker, er at der er nogen der tager magten fra os.

Læs hvad der kan udløse problematisk adfærd her

Det problematiske i denne nye situation, hvor man påbegynder en håndtering med at sætte hårdt mod hårdt, er groft sagt to ting. Enten vil konflikterne tiltage og øge sit omfang i hverdagen, eller også vil hunden “resignere“, og man vil føle, at en magtkamp er “vundet”. Men var det overhovedet en magtkamp til at begynde med?

Hver gang en hundeejere ikke lykkes med at stoppe en problematisk adfærd, er hoveddiagnosen som regel, at det er ejerens lederskab der er for svagt. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at vi skal “styrke” vores lederskab? Vi får mærkelige advarsler og råd omkring hvordan, vi skal takle hunden og løse situationen. Disse typer af råd indeholder som regel fysiske og verbale korrektioner (straf). Nogle hunde vil reagere med øget problemadfærd, og evt. rette den negative adfærd mod andre (dyr og mennesker). Andre hunde vil “resignere” og blive passive og nedslåede, og angsten vil øges væsentligt, med fare for at den negative adfærd kommer retur eksplosivt. Disse hunde ophører med at tage egne initiativer i frygt for straf, men opfører sig “lydigt”, så ejeren forbliver i troen på, at lederskabet er etableret. Det er en høj pris hundene betaler for vores “vellykkede resultater”.

Hvordan fungerer en flok egentlig? Hunden nedstammer fra ulvene, og er derved et flokdyr. De fleste fagbøger om hunde er baseret på studier foretaget i perioden fra 1940-1960´erne, og er derfor ikke længere tidssvarende. Disse observationer og studier omkring ulveadfærd, er foretaget på ulve i fangenskab. Enhver med sund fornuft, kan sige sig selv at normal adfærd ikke kan studeres i fangenskab. Det vil være som at studere normal menneskelig adfærd – i et fængsel! I det miljø har man ikke har mulighed for flugten i en “freeze, flight or fight” respons, og det resulterer i en barskere omgangsform, hvor man bliver nødt til at slås for at overleve. I disse miljøer hersker der en hierarkisk orden, eller “hakkeorden” om man vil, som ikke er naturlig.

Flere tilgængelige studier og forskning af bl.a David Mech (biolog, ulve og naturforsker), fortæller at ulveflokken fungerer som en dynamisk “familie”. De to “alpha-dyr”, er flokkens “far” og “mor”. Disse to er forbeholdt rollen som de reproducerende individer. Dernæst består flokken som regel af forrige års unger og sidste års unger – ligesom i en helt almindelig familie. Grunden til at “far” og “mor” har rollen som flokkens overhoveder, er at de har formået at formere sig og fået hvalpe, og dermed dannet en flok. I dag ville den mest rigtige beskrivelse for “alpha-hannen” og “alpha-tæven” være avls-hannen og avls-tæven. De er naturlige ledere af flokken, ligesom forældre er “ledere” for sine børn, eller en chef der varetager rollen som leder for sine ansatte. Lederskab opstår af den dynamik der er i et socialt system, og man må vide ens egne styrker og svagheder for at kunne lede andre. Dette kræver medfølelse, empati og opmærksomhed på den sociale kontekst.

Video – hør David Mech omkring begrebet alpha her

Quick-fixes (korrektioner og straf) skaber desværre afhængighed grundet den “succes-følelse”, der ligger i at opleve et problem løst her og nu. Følelsen af succes, udløser dopamin (kroppens lykkehormon) i hjernen, og det skaber et afhængighedsforhold hos ejeren. Det vil sige at man er tilbøjelig til at udføre de samme handlinger igen og igen. Inden man får set sig om, kan det være den daglige omgangsform med hunden.

Indenfor de sidste 10 år er der dog sket en kæmpe fremgang indenfor hundetræning og dyretræning generelt. Med positiv konfliktløsning kan den onde cirkel ændres. Det kræver dog sin “mand” samt hjælp fra en professionel adfærdsbehandler hvis konflikter skal løses på en langsigtet og holdbar måde, da tilliden mellem hund og ejer igen skal opbygges.

Så har du problemer med din hunds adfærd, og modtager du et “godt” råd som indebærer hård fysisk eller psykisk håndtering – så stop op, og tænk over, at grundlaget for en flok er, sammenhold og samarbejde. Det er med de egenskaber, at du bliver en ægte “flokleder”. Ikke gennem konflikter, konkurrence om magt eller kontrol….

Du kan læse mere om myter og misforstået lederskab i Anders Hallgrens bog “Alfasyndromet”……

Læs artiklen på ekstrabladet.dk her

Artiklen må ikke kopieres eller viderebringes på anden vis uden forhåndstilladelse af forfatteren. Den er beskyttet af Lov om Ophavsret.
Du er dog velkommen at linke til artiklen.

Copyright DogWise v/Betina Sabinsky 2012